Vastgesteld bestemmingsplan "Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan "Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)" op 2 april 2019 vaststelde.

Luchtfoto verzamelbestemmingsplannenWaar gaat het bestemmingsplan over?

In het verzamelbestemmingsplan zijn drie locaties meegenomen:

  • Lingestraat 3a te Elst, betreft de omvorming van de agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning;
  • Grote Molenstraat 108 te Elst, betreft de realisatie van een familiehuis met dagbesteding;
  • Waaldijk 33 te Slijk-Ewijk, betreft het herstellen van bouwmogelijkheden voor bijgebouwen bij een woning.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan "Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)" ligt met ingang van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 ter inzage. Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 30 mei 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 31 mei 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

 

Documenten:

Vastgesteld bestemmingsplan "Verzamelbestemmingsplan 2018 najaar (3 locaties)"