Vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85) op 3 juni 2019 vaststelde.Luchtfoto "Vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)"

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van een woonzorgcomplex met maximaal 35 (woon)zorgwoningen juridisch-planologisch mogelijk op het terrein aan de Hoofdstraat tussen de nummers 71 en 85.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 1 augustus 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 2 augustus 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Documenten 

Documenten: "Vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)"