Vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Grintpad Oost en West

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Herveld, Grintpad Oost en West op 12 mei 2020 vaststelde.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van 17 woningen juridisch-planologisch mogelijk. Waarvan 16 woningen worden  gerealiseerd aan het Grintpad ongenummerd te Herveld (onderverdeeld in 9 patiowoningen en 7 aanééngebouwde woningen) en 1 vrijstaande woning aan de Bredestraat-Zuid ongenummerd te Herveld (tussen nr. 9 en 17).

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 4 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.
In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nlMeer informatie over de dienstverlening van de gemeente vanwege de coronamaatregelen.  

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl de bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 16 juli 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 17 juli 2020. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Documenten

Documenten behorende bij Vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Grintpad Oost en West