Vastgesteld bestemmingsplan Elst, Groenestraat 84

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Elst, Groenestraat 84 op 6 oktober 2020 vaststelde. 

Situatietekening vastgesteld bestemmingsplan Elst, Groenestraat 84

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de omvorming van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming met de bouw van drie extra woningen aan de Groenestraat 84 te Elst juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan Elst, Groenestraat 84 ligt met ingang van donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via e-mail info@overbetuwe.nl. Meer informatie over de corona-maatregelen voor de dienstverlening van de gemeente 

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl
De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen. 

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 3 december 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 4 december 2020. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Documenten

Documenten vastgesteld bestemmingsplan Elst, Groenestraat 84