Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld (2019)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld (2019) op 2 juli 2019 vaststelde.

Luchtfoto Stenenkamerstraat 45 en 51Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van een woongebouw met twee wooneenheden op het perceel Stenenkamerstraat 45, Herveld juridisch-planologisch mogelijk. Op het perceel Stenenkamerstraat 51, Herveld is ter compensatie het kassencomplex gesloopt. 

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld (2019) ligt met ingang van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 29 augustus 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 30 augustus 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Stenenkamerstraat 45 en 51, Herveld (2019)