Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, MFA Randwijk

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied, MFA Randwijk op 13 november 2018 vaststelde.luchtfoto Bredeweg 12 Randwijk

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van een Multifunctionele accommodatie (MFA) ter vervanging van het huidige clubgebouw van voetbalvereniging EMM Randwijk (Bredeweg 12 te Randwijk) juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan Buitengebied, MFA Randwijk ligt met ingang van donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag 9 januari 2019 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 10 januari 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 11 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

 

Documenten: Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, MFA Randwijk