Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 45, Elst"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 45, Elst" op 13 november 2018 vaststelde.Luchtfoto Hollanderbroeksestraat 45 Elst

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de herbouw van een woning en de bouw van een woongebouw met maximaal twee wooneenheden op het perceel Hollanderbroeksestraat 45, Elst juridisch-planologisch mogelijk, op voorwaarde van sloop van alle agrarische opstallen en landschappelijke verevening.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan "Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 45, Elst" ligt met ingang van donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag 9 januari 2019 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).
Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 10 januari 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 11 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

 

Documenten: Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, Hollanderbroeksestraat 45, Elst"