Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 155 & Raaijestraat (ong.)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 155 & Raaijestraat (ong.) op 20 september 2022 vaststelde. Situatietekening vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 155 & Raaijestraat (ong.)

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt het verwijderen van de woonbestemming aan de Grote Molenstraat 155 in Elst, in combinatie met het verzoek voor de bouw van een woning met bijgebouw op het naastgelegen perceel aan de Raaijestraat juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag  6 oktober 2022 tot en met donderdag  17 november 2022 ter inzage.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 7 oktober 2022 tot en met donderdag 17 november 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 18 november 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Grote Molenstraat 155 & Raaijestraata (ong.)