Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, De Wuurde 112, Elst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied, De Wuurde 112, Elst op 13 november 2018 vaststelde.Luchtfoto bestemmingsplan Buitengebied De Wuurde 112, Elst

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van 3 vrijstaande woningen op het perceel De Wuurde 112, Elst, juridisch-planologisch mogelijk, op voorwaarde van schrappen van de horecabestemming, het verwijderen van twee parkeerterreinen, de sloop van alle bedrijfsbebouwing (met uitzondering van de bedrijfswoning) en landschappelijke verevening.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag 9 januari 2019 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur). Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 10 januari 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 11 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen

 

 

Documenten: Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, De Wuurde 112, Elst