Vastgesteld bestemmingsplan "1e partiële herziening Valburg Zuid"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan "1e partiële herziening Valburg Zuid" op 9 november 2021 vaststelde. Situatietekening Vastgesteld bestemmingsplan "1e partiële herziening Valburg Zuid"

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van rijwoningen in plaats van twee-onder-een-kapwoningen juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met donderdag 6 januari 2022 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. 

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen. 

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 26 november 2021 tot en met donderdag 6 januari 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 7 januari 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten vastgesteld bestemmingsplan "1e partiële herziening Valburg Zuid"