Vastgesteld beeldkwaliteitplan woongebied De Pas

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwaliteitsplan woongebied De Pas op 12 juli 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor woongebied de Pas. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en is een toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Het plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

U kunt het beeldkwaliteitsplan vanaf donderdag 28 juli 2022 ook digitaal inzien op overheid.nl 
U kunt de fysieke stukken inzien via het omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe, Elst. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het omgevingsloket via 14 0481.

Tegen dit raadsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Documenten

Documenten Vastgesteld beeldkwaliteitplan woongebied De Pas