Vastgesteld Exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o., tweede herziening

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het Exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o., tweede herziening op 23 maart 2021 ongewijzigd vaststelde.Situatietekening Vastgesteld Exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o., tweede herziening 

Waar gaat het exploitatieplan over?

Het exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o. geeft de gemeente mogelijkheden om kosten te verhalen en aanvullende eisen te stellen bij de ontwikkeling van gronden op bedrijvenpark Park15. Op grond van dit exploitatieplan zal de ontwikkelende partij een bijdrage in de kosten van de grondexploitatie moeten betalen. Daarnaast moet deze partij werken uitvoeren overeenkomstig de eisen die in het exploitatieplan worden gesteld.

De tweede herziening van dit exploitatieplan betreft o.a. de aanpassing van de planning en fasering aan de actuele omstandigheden; gelet op de voortgang in de ontwikkeling zijn enkele koppelingen die een bepaalde volgordelijkheid waarborgden vervallen; reguliere actualisaties (zoals prijspeil)

Waar kunt u het plan inzien?

Het exploitatieplan ligt met ingang van donderdag 8 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl.

Bent u het met het exploitatieplan niet eens?

Op het ontwerpexploitatieplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 21 mei 2021. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten Vastgesteld Exploitatieplan De Nieuwe Rietgraaf e.o., tweede herziening