Rectificatie publicatie: Ontwerpwijzigingsplan “Elst, Beethovenstraat 2-16”

Deze publicatie is een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 26 mei 2022, omdat hierbij onder het kopje “Wilt u een reactie geven?” per abuis werd verwezen naar de gemeenteraad in plaats van het college van burgemeester en wethouders. Hiermee wordt dit hersteld.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan Elst, Beethovenstraat 2-16 vanaf donderdag 26 mei 2022 tot en met woensdag 13 juli 2022 ter inzage ligt.

Waar gaat het wijzigingsplan over?Situatietekening ontwerpwijzigingsplan "Elst, Beethovenstraat 2-16"

Het plan maakt de realisatie van 12 huurwoningen juridisch-planologisch mogelijk.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt bij de stukken ter inzage. Dit besluit is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door het college te nemen besluit omtrent vaststelling van het wijzigingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan.

Waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 13 juli 2022 kan een belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze op het ontwerp sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481. 

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Documenten

Documenten ontwerpwijzigingsplan "Elst, Beethovenstraat 2-16"