Publicatie ontwerp projectplan Waterwet, ontwerpbestemmingsplannen en ontwerpbesluiten Dijkversterking Wolferen - Sprok

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken het volgende bekend.

Het project

Alle waterkeringen in Nederland moeten aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen om het achterland te kunnen beschermen tegen hoogwater. De Waaldijk tussen Wolferen en Sprok voldoet hier niet aan en is afgekeurd in de laatste toetsingsronde. Waterschap Rivierenland heeft, als beheerder van de dijk, het voornemen de dijk te versterken.  en ervoor te zorgen dat het achterland beter beschermd is tegen hoogwater op de Waal. Eind 2024 moet het dijktraject tussen Wolferen en Sprok voldoen aan de norm. Waterschap Rivierenland stelt ten behoeve van dijkversterking Wolferen - Sprok een projectplan Waterwet op. 

Gecoördineerde projectprocedure projectplan Waterwet

Op dit projectplan Waterwet is de gecoördineerde projectprocedure van toepassing waarbij alle benodigde ontwerpbesluiten en de projectMER gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage gelegd worden. Ingevolge de Waterwet is het college van Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend bevoegd gezag voor de projectplan Waterwet procedure. 

De provincie Gelderland regelt als coördinerend bevoegd gezag de publicatie met betrekking tot de ontwerpbesluiten en het projectMER. Op 2 oktober 2020 start de ter inzagelegging van de volgende procedures:

Vastgestelde ontwerpbesluiten

De volgende ontwerpbesluiten met bijlagen liggen daarvoor vanaf 2 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage:
1.    Ontwerp Projectplan Waterwet Dijkversterking Wolferen-Sprok van Waterschap Rivierenland;
2.    projectMER Dijkversterking Wolferen-Sprok;
3.    Ontwerpbestemmingsplan van gemeente Overbetuwe Buitengebied;
4.    Ontwerpbestemmingsplan van gemeente Nijmegen;
5.    Ontwerpbestemmingsplan van gemeente Neder-Betuwe
6.    Ontwerpbesluit – vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) van provincie Gelderland;
7.    Ontwerpbesluit – ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) van de provincie Gelderland;
8.    Ontwerpbesluit – melding en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (houtopstanden) van de provincie Gelderland;
9.    Ontwerpbesluit - omgevingsvergunning kappen van de gemeente Nijmegen
10.    Ontwerpbesluit – omgevingsvergunning bouwen + binnenplans afwijken bestemmingsplan van gemeente Neder-Betuwe;
11.    Ontwerpbesluit – omgevingsvergunning bouwen + binnenplans afwijken bestemmingsplan van gemeente Overbetuwe;
12.    Ontwerpbesluit – omgevingsvergunning bouwen + binnenplans afwijken bestemmingsplan van gemeente Nijmegen;
13.    Ontwerpbesluit – omgevingsvergunning bouwen van gemeente Lingewaard;
14.    Ontwerpbesluit monumentenvergunning van de gemeente Nijmegen (Buitenplaats Oosterhout);
15.    Ontwerpbesluit monumentenvergunning van de gemeente Overbetuwe (Landgoed Loenen);
16.    Ontwerpbesluit – vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken kruising A50 

Voor dit project is een Milieueffectrapportage opgesteld. Het MER is getoetst door de Commissie m.e.r. Hiervoor is een gecombineerde project-m.e.r. procedure doorlopen. 

Hoe, waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Van 2 oktober t/m 13 november 2020 wordt het ontwerp projectplan Waterwet met de hier voorgenoemde bijbehorende ontwerpstukken voor iedereen ter inzage gelegd. Deze stukken zijn beschikbaar via de volgende website: www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Dat betekent dus dat u de ontwerpbesluiten thuis op uw eigen computer of laptop kunt bekijken.

De ontwerpbesluiten zijn ook fysiek in te zien. Dit kan op de volgende locaties.

Instantie     Locatie     Aanmelden bij
Provincie Gelderland, Provincie Gelderland Markt 11, Arnhem Balie Huis der Provincie
Gemeente Overbetuwe, Gemeentehuis Dorpsstraat 67, Elst   Balie gemeentehuis *
Gemeente Nijmegen, De Stadswinkel, Mariënburg 30, Nijmegen  Balie Stadswinkel
Wooninformatiecentrum Waalsprong (gebouw Thermion) Thermionpark 7, Nijmegen  Balie Wooninformatiecentrum Waalsprong
Gemeente Neder-Betuwe, Gemeentehuis Neder-Betuwe (omgevingsloket) Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden Balie gemeentehuis
Gemeente Lingewaard, Gemeentehuis  Kinkelenburglaan 6, Bemmel  Afspraak maken via telefoonnummer: 026 3260111
Waterschap Rivierenland, Projectkantoor De Betuwse Waard Koppelingsweg 10, Andelst  
Hoofdkantoor Waterschap Rivierenland, Balie Projectkantoor Blomboogerd 1, Tiel   Balie Hoofdkantoor Waterschap

 

De mogelijkheid om de stukken fysiek in te zien zijn mede afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet op dat moment. Kijk voor de actuele situatie op de website www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Het plan ligt vanaf 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 ter inzage.

* U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de Coronamaatregelen kan dit alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481, of via mail info@overbetuwe.nl.  

Meer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact de heer L. Berkers via de omgevingstelefoon 06-51469206. Voor vragen over de ontwerpbesluiten en/of de procedure kunt u terecht bij de provincie Gelderland, de heer J. Bosch; telefoonnummer 026 359 99 99.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met (een onderdeel van) het projectplan, de bestemmingsplannen of de ontwerp besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland. Voor een goede beantwoording vragen wij u om één onderwerp per alinea te behandelen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van ‘Projectplan Waterwet dijkversterking Wolferen – Sprok, zaaknummer: 2020-011687’ sturen naar:
•    per e-mail: post@gelderland.nl of 
•    per brief: Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Mondeling

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden. Maak hiervoor op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak via het Provincieloket, 026 359 99 99.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instanties die de zienswijzen betrekken bij de definitieve besluitvorming. Uw ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve projectplan, bestemmingsplan of beschikking op vergunning(en). Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via de Nota van Antwoord.

Besluit en beroep

Als het projectplan definitief is vastgesteld, wordt dit bekendgemaakt. Het goedkeuringsbesluit en het projectplan liggen vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.  Dit zal naar verwachting medio 2021 plaatsvinden.

Mocht uw zienswijze zijn afgewezen en bent u het niet eens met het definitieve projectplan Waterwet of de overige besluiten, dan kunt u in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Op de gecoördineerde projectprocedure van het projectplan Waterwet is de Crisis en Herstelwet van toepassing. Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later tegen de vaststelling van die besluiten(en) rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Zaaknummer 2020-011687
Gedeputeerde Staten van Gelderland