Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Reethse Veld en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op basis van artikel 2.12. lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo  met afwijking van de regels van het bestemmingsplan omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een zonnepark gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N, nummers 262, 221 en 3805 te Elst. Situatietekening Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Reethse Veld en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Waar kunt u het plan inzien?

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 14 oktober 2021 tot en met donderdag 25 november 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. 

Het omgevingsvergunning en bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

Bent u het met de omgevingsvergunning niet eens?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 15 oktober 2021 tot en met donderdag 25 november 2021 een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 26 november 2021. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de rechtbank Gelderland. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Reethse Veld en ontwerpverklaring van geen bedenkingen