Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Reethse Veld en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij voornemens zijn overeenkomstig artikel 2.12. lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Elst, sectie N, nummers 262, 221 en 3805 te Elst.  Situatietekening Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Reethse Veld

ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 6:5 van het Besluit omgevingsrecht wordt de bovengenoemde afwijking van het bestemmingsplan niet eerder verleend nadat de gemeenteraad heeft aangegeven dat zij geen bedenkingen tegen het ruimtelijk initiatief heeft. Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad in ontwerp een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Het ontwerpbesluit voor het verlenen van omgevingsvergunning (inclusief ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken) en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 15 juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe. 

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op: 
ruimtelijkeplannen.nl

De bronbestanden zijn beschikbaar via: digitaleplannen.nl 

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 25 augustus 2021 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvergunning en/of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. 

Zienswijze tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst, onder vermelding van Zonnepark Reethse Veld. 

Zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen moet u indienen bij de gemeenteraad van Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst, onder vermelding Zonnepark Reethse Veld. 

Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in.