Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Overbetuwe (langs A15)

Burgemeester en wethouders maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij voornemens zijn overeenkomstig artikel 2.12. lid 1, onder a, onder 3° van de Luchtfoto Overbetuwe langs A15Wabo af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark gelegen tussen de A15 en Betuweroute, direct ten westen van Knooppunt Valburg en tussen dit knooppunt en knooppunt Ressen.

De ontwerpverklaringen van geen bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp omgevingsvergunning liggen vanaf donderdag 14 februari 2019 tot en met woensdag 27 maart 2019 ter inzage. U kunt de stukken tijdens de openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via: bronro.overbetuwe.nl

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 27 maart 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op de ontwerpverklaring en/of de ontwerp omgevingsvergunning geven bij het college van burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook online een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in.

 

Documenten Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Overbetuwe (langs A15)