Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Hemmen (Leigraafseweg, Zetten)

Burgemeester en wethouders maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij voornemens zijn overeenkomstig artikel 2.12. lid 1, onder a, onder 3° van de luchtfoto Leigraafseweg, ZettenWabo af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark globaal gelegen tussen de Leigraafseweg in Zetten en de spoorlijn Arnhem-Tiel (kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie F, perceelnummers 2490, 223 en 224).

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp omgevingsvergunning liggen vanaf donderdag 24 januari 2019 tot en met woensdag 6 maart 2019 ter inzage. U kunt de stukken tijdens de openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 6 maart 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op de ontwerpverklaring en/of de ontwerp omgevingsvergunning geven bij het college van burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook online een zienswijze indienen. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

 

Documenten: Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Hemmen (Leigraafseweg, Zetten)