Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark A15

Foto situatie zonneparkBurgemeester en wethouders maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij voornemens zijn overeenkomstig artikel 2.12. lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark gelegen tussen de A15 en Betuweroute

De ontwerpverklaringen van geen bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp omgevingsvergunning liggen vanaf donderdag 30 juli 2020 tot en met woensdag 9 september 2020 ter inzage.  U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.
Meer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op: ruimtelijkeplannen.nl  

De bronbestanden zijn beschikbaar via: bronro.overbetuwe.nl

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 9 september 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op de ontwerpverklaring en/of de ontwerp omgevingsvergunning geven bij het college van burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Documenten; Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark A15