Ontwerpwijzigingsplan ‘Elst, Vierslag-Eiland’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Elst, Vierslag-Eiland’ vanaf donderdag 30 mei 2019 tot en met woensdag 10 juli 2019 ter inzage ligt*.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Elst, Vierslag’. Het wijzigingsplan maakt de bouw van 6 woningen planologisch-juridisch  mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 10 juli 2019 kan een belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerp geven bij het college van burgemeester en wethouders.*** Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481. 

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpwijzigingsplan ‘Elst, Vierslag-Eiland’