Ontwerpwijzigingsplan De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf vanaf donderdag 11 juli 2019 tot en met woensdag 21 augustus 2019 ter inzage ligt.

Tevens maakt  burgemeester en wethouders bekend dat uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

luchtfoto de RietgraafWaar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf. Het wijzigingsplan maakt het verruimen van de bestemmingsgrens ‘Bedrijventerrein’ met 10 meter mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 21 augustus 2019 kan een belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerp geven bij het college van burgemeester en wethouders. Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481. 

U kunt ook een zienswijze indienen. . U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpwijzigingsplan De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf