Ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied, Nijburgsestraat 2 en 2a, Randwijk"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied, Nijburgsestraat 2 en 2a, Randwijk" vanaf donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m Luchtfoto Nijburgstraat 2 en 2a Randvrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).

Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl. Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te zien op www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen en wonen/Ruimtelijke plannen.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Overbetuwe. Het wijzigingsplan maakt de splitsing van de woning aan de Nijburgsestraat 2 en 2a in Randwijk in twee wooneenheden juridisch-planologisch mogelijk.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 20 maart 2019 kan een belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerp geven bij het college van burgemeester en wethouders. Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via telefoonnummer 14 0481.

 

Documenten Ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied, Nijburgsestraat 2 en 2a, Randwijk"