Ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hessenbergstraat 19

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hessenbergstraat 19 vanaf donderdag 8 november 2018 tot en met woensdag 19 december 2018 ter inzage ligt.Luchtfoto Ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hessenbergstraat 19

U kunt de stukken tijdens de openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).
Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de sloop van de bestaande loodsen (circa 400 m²) en de bouw van drie aaneengebouwde woningen mogelijk op het perceel Hessenbergstraat 19 te Zetten.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 19 december 2018 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.
Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt hier een zienswijze indienen. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

 

Documenten Ontwerpbestemmingsplan Zetten, Hessenbergstraat 19