Ontwerpbestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het Paraplubestemmingsplan is een overkoepelend bestemmingsplan voor het grootste deel van het buitengebied. In het Paraplubestemmingsplan wordt juridisch verankerd dat de spelregels van het gemeentelijk Plussenbeleid ook worden toegepast op afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Het ontwerp Plussenbeleid ligt tegelijkertijd ter inzage (zie publicatie: “Inspraak ontwerp Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe”).  

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid