Ontwerpbestemmingsplan "Elst, Sportcomplex de Pas"

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan "Elst, Sportcomplex de Pas" vanaf donderdag 27 september 2018 tot en met woensdag 7 november 2018 ter inzage ligt. Luchtfoto Sportcomplex de Pas

U kunt de stukken tijdens de openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur). Het ontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de uitbreiding van sportcomplex De Pas juridisch-planologisch mogelijk. En daarnaast een verruiming van de gebruiksmogelijkheden van het huidige sportcomplex.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 7 november 2018 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U heeft dan wel uw DigiD nodig.

 

Documenten Ontwerpbestemmingsplan "Elst, Sportcomplex de Pas"