Ontwerpbestemmingsplan Elst, Over Betuwe College

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Elst, Over Betuwe College vanaf donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het bestemmingsplan over?Luchtfoto Over Betuwe College Elst

Het plan maakt de nieuwbouw van een schoolgebouw voor het Over Betuwe College met bijbehorende voorzieningen juridisch-planologisch mogelijk. De planlocatie ligt aan de zuidwestkant van de kern Elst, aan de zuidzijde van de woonpercelen aan de Papekamp/Kraaiekamp en ten westen van de weg Bussel. Daarnaast wordt op de oude locatie de onderwijs bestemming verwijderd..

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 2 oktober 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen.  U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Op 2 september 2019 wordt een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan georganiseerd. De inloopbijeenkomst vindt plaats in de aula van het OBC op de Van der Duyn van Maasdamstraat 25 in Elst, van 19.30 tot 21.00 uur.

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan Elst, Over Betuwe College