Ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI vanaf donderdag 22 juli 2021 tot en met woensdag 1 september 2021 ter inzage ligt. Situatie ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VIU kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt efficiënt ruimtegebruik, waaraan invulling wordt gegeven door een meer robuuste groene inpassing en herschikking van uitgeefbare gronden, van een deel van de westzijde binnen het bedrijvenpark juridisch-planologisch mogelijk.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. 
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt bij de stukken ter inzage.
Dit besluit is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan. 

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 1 september 2021 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, Park 15 kavel VI