Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren” vanaf donderdag 30 december 2021 tot en met woensdag 9 februari 2022 ter inzage ligt. Situatietekening Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt woningbouw van 26 woningen op het oude NIOO terrein op het perceel Boterhoeksestraat 48 te Heteren juridisch-planologisch mogelijk.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. 
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt bij de stukken ter inzage.
Dit besluit is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. 

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl
De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 9 februari 2022 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren