Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aamsepad 2, Elst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aamsepad 2, Elst vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend, dat uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

luchtfoto Aamsepad 2 Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de uitbreiding van het agrarisch bedrijf op het perceel Aamsepad 2, Elst juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen.  U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aamsepad 2, Elst