Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Woongebied De Pas in Elst

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai op de gevels van de woningen aan de Olympiasingel/Bussel, de Rijksweg-Zuid en de spoorverbinding Elst-Nijmegen ten behoeve van realisatie van het plan Woongebied De Pas in Elst.

Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste lid, artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder. De vast te stellen hogere waarden op de gevels bedragen 49 t/m 54 dB ten gevolge van het wegverkeerslawaai en 56 t/m 68 dB ten gevolge van het railverkeerslawaai.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf donderdag 30 september 2021 tot en met woensdag 10 november 2021 ter inzage

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 10 november 2021 kunnen belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.
Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het Team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder Woongebied De Pas in Elst