Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevels van de woningen aan de Achterstraat 55, Heteren ten behoeve van woningsplitsing en uitbreiding van de woonbestemming.

Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De vast te stellen hogere waarden op de gevels van Achterstraat 55, Heteren zijn 53, 53 en 49 dB.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf donderdag 14 oktober 2021 tot en met woensdag 24 november 2021 ter inzage*

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 24 november 2021 kunnen belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze*** geven op het ontwerp¬besluit bij het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.

Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het Team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan in via DigiD.

Documenten

Documenten Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)