Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Tielsestraat ongenummerd (tussen 22 en 28), Valburg

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevels van een nieuw te bouwen vrijstaande woning aan de Tielsestraat ongenummerd (tussen 22 en 28) in Valburg.

Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De vast te stellen hogere waarden op de gevels van de nieuw te bouwen woning aan de Tielsestraat ongenummerd (tussen 22 en 28) in Valburg is 51 dB.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf donderdag 6 februari 2020 tot en met woensdag 18 maart 2020 ter inzage. 

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 18 maart 2020 kunnen belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze geven op het ontwerp­besluit bij het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het Team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Tielsestraat ongenummerd (tussen 22 en 28), Valburg