Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Elst, Morel

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevel(s) van de woning(en) aan de Morel ten behoeve van de bouw van 9 woningen.

Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De vast te stellen hogere waarden op de gevel(s) van de Morel is 56 dB.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020 ter inzage.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 4 maart 2020 kunnen belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze geven op het ontwerp­besluit bij het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.

Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het Team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. Gebruik daarvoor de zoekterm ‘zienswijze indienen’. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Elst, Morel