Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevel van de nieuwe woning op het perceel Noordhoeksestraat 2 in Driel.

Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De vast te stellen hogere waarden op de gevel van de nieuwe woning op het perceel Noordhoeksestraat 2 in Driel is 51 dB.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, vanaf donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019 ter inzage.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 4 september 2019 kunnen belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze geven op het ontwerp­besluit bij het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het Team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

 

Documenten

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder