Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Zonnepark A15

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op basis van artikel 2.12. lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo met afwijking van de regels van het bestemmingsplan omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een zonnepark gelegen tussen de A15 en Betuweroute.

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 17 december 2020 tot en met woensdag 27 januari 2021 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nlMeer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op: ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via: bronro.overbetuwe.nl

Niet mee eens?

Tot en met woensdag 27 januari 2021 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning heeft ingediend of als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

U kunt dan binnen genoemde termijn een beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u zeggen waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet ook niet uw beroepschrift te ondertekenen en een kopie van dit besluit mee te sturen!

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak over uw beroepschrift. U kunt dan bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Het adres van de locatie Arnhem is: Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en/of om een voorlopige voorziening vragen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Documenten

Documenten Omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Zonnepark A15