Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Elst, Over Betuwe College

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan Elst, Over Betuwe College vanaf donderdag 8 november 2018 tot en met woensdag 19 december 2018 ter inzage ligt.Luchtfoto Overbetuwe college Elst

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de nieuwbouw van een schoolgebouw voor het Over Betuwe College met bijbehorende voorzieningen juridisch-planologisch mogelijk. De planlocatie ligt aan de zuidwestkant van de kern Elst, aan de zuidzijde van de woonpercelen aan de Papekamp/Kraaiekamp en ten westen van de weg Bussel.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het voorontwerp en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 19 december 2018 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen**. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481. 

 

Documenten Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Elst, Over Betuwe College