Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Vire Hof, Baltussenweg, Driel’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 12a van de Woningwet en artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Vire Hof, Baltussenweg, Driel’ vanaf donderdag 18 februari tot en met woensdag 31 maart 2021 ter inzage ligt.SItuatietekening

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur, stedenbouw en landschap vast voor de ontwikkeling van zes clusters met woningen en zorgeenheden rondom het perceel aan de Baltussenweg 37 te Driel. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en als toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit plan is een wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 31 maart 2021 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een inspraakreactie indienen. U logt dan in via DigiD.