Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan Rijnstate Elst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 12a van de Woningwet en artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Rijnstate Elst vanaf donderdag 17 december 2020 tot en met woensdag 27 januari 2021 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl
Meer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor de bouw van de ziekenhuisvoorziening Rijnstate aan de oostzijde van het station Elst. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en als toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 27 januari 2021 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een inspraakreactie indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw inspraakreactie indienen.

Documenten

Documenten inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan Rijnstate Elst