Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan Functieverandering Elster Grindweg 22, Driel

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 12a van de Woningwet en artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Functieverandering Elster Grindweg 22, Driel vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt.

Luchtfoto Elster Grindweg 22, DrielWaar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Dit beeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor de nieuw te bouwen woning op het perceel Elster Grindweg 22 te Driel. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en als toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook een inspraakreactie indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw inspraakreactie indienen.

 

Documenten

Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan Functieverandering Elster Grindweg 22, Driel