Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan Boterhoeksestraat 48, Heteren

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 12a van de Woningwet en artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Boterhoek Heteren’, behorende bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren’ vanaf donderdag 30 december 2021 tot en met woensdag 9 februari 2022 ter inzage ligt*

Waar gaat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan over?

Dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor de geplande woningbouwontwikkeling op het oude NIOO-terrein, perceel Boterhoeksestraat 48 te Heteren. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en als toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit plan wordt na vaststelling onderdeel van de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 9 februari 2022 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen**. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een inspraakreactie indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw inspraakreactie indienen.

Documenten

Documenten Inspraak ontwerpbeeldkwaliteitsplan Boterhoeksestraat 48, Heteren