Inspraak ontwerp Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4 van de Inspraakverordening bekend, dat het ontwerp Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe vanaf donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage ligt.

Waar gaat het beleid over?

Het Plussenbeleid stelt kaders voor uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen in Overbetuwe. Doel van het Plussenbeleid is het stimuleren van een duurzame niet-grondgebonden veehouderij en het verbreden van maatschappelijk draagvlak door het aangaan van de dialoog met de omgeving, bieden van transparantie en stimuleren van extra investeringen. Niet-grondgebonden veehouderijen kunnen groeiruimte verdienen door maatschappelijke tegenprestaties (plus-maatregelen) welke leiden tot een betere kwaliteit voor de leefomgeving en verduurzaming van de niet-grondgebonden veehouderij. Hiermee wordt beoogd dat er meer innovatieve, duurzame niet-grondgebonden veehouderijen ontstaan die kunnen rekenen op meer draagvlak vanuit de omgeving.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 28 augustus 2019 kunt u als inwoner van de gemeente Overbetuwe of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Beleidsrealisatie, bereikbaar via 14 0481. 

U kunt ook een inspraakreactie indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw inspraakreactie geven.

 

Documenten

Inspraak ontwerp Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe