Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Homoetsestraat 33, Homoet

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij het wijzigingsplan Homoetsestraat 33, Homoet op 3 november 2020 gewijzigd vaststelden. De wijzigingen houden het volgende in: voor de aanpassingen van het ontwerpwijzigingsplan wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het Rapport ambtshalve wijzigingen ontwerpwijzigingsplan Homoetsestraat 33, Homoet. 

Situatietekening gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Homoetsestraat 33, Homoet

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Overbetuwe. Het wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 19 november 2020 tot en met woensdag 30 december 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl
Meer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

Waar kunt u het plan online inzien?

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijke plannen.nl
De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl 

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan maakt een woningsplitsing juridisch-planologisch mogelijk.

Bent u het met het wijzigingsplan niet eens?

Dan kunt u tot en met donderdag 31 december 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Wie kan er beroep instellen?

Op het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend. Alleen als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, dan kunt u binnen genoemde termijn beroep instellen.
Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent. 

Voorlopige voorziening

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op vrijdag 1 januari 2021. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van dit besluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Homoetsestraat 33, Homoet