Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Woutersdijk 5-7, Valburg

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij het wijzigingsplan Buitengebied, Woutersdijk 5-7, Valburg op 8 november 2022 gewijzigd vaststelden. Situatietekening gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Woutersdijk 5-7, ValburgDe wijzigingen houden het volgende in:

In de planregels van het ontwerpwijzigingsplan zijn de bouwregels aangepast. Het gaat hierbij om artikel 4.2.1 en 4.2.2. Verder zijn de bouwvlakken van de verbeelding verwijderd. In hoofdstuk 3 van het bij het vaststellingsbesluit opgenomen ‘Rapport ambtshalve wijzigingen ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Woutersdijk 5-7, Valburg’ zijn de specifieke aanpassingen uitvoerig beschreven.

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Overbetuwe. Het wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 24 november 2022 tot en met donderdag 5 januari 2023 ter inzage.

Waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het wijzigingsplan maakt de omzetting van de huidige bedrijfswoningen naar burgerwoningen juridisch-planologisch mogelijk.

Bent u het met het wijzigingsplan niet eens?

Dan kunt u vanaf vrijdag 25 november 2022 tot en met donderdag 5 januari 2023 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op vrijdag 6 januari 2023. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van dit besluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Woutersdijk 5-7, Valburg