Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd op 29 januari 2019 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het Luchtfoto begraafplaats Zettenvolgende in:

- Artikel 5.5.2: ‘Parkeervoorzieningen’ is geschrapt. Op de verbeelding is de gebiedsaanduiding ‘wetgevingzone – afwijkingsbevoegdheid’ verwijderd;

- Artikel 6.4.2: ‘Voorwaardelijke verplichting parkeren’ is aangepast: in plaats van ‘minimaal  37 parkeerplaatsen’ staat er nu ’37 parkeerplaatsen’;

- De artikelen 3.1 en 5.1 zijn aangepast. In beide artikelen is de tekst ‘evenementen type 1’  geschrapt. Artikel 1.26 ‘Evenement van type 1’ is geschrapt;

- Artikel 6.1, lid f: ‘nutsvoorzieningen’ is geschrapt;

- Artikel 14.2: ‘Tijdelijk kamperen’ is geschrapt;

- Bijlage 1 bij de regels: ‘Lijst van Nevenactiviteiten’ is verwijderd;

- Artikel 6.1 (onder a.): een aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - graven’ is toegevoegd en is op de verbeelding een hiermee overeenkomende aanduiding opgenomen.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt een algemene begraafplaats ten noorden van de Burgemeester Lewe van Aduardstraat te Zetten en een woongebouw met maximaal 4 zelfstandige wooneenheden ten noorden van Hoofdstraat 57 te Zetten juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 14 februari 2019 tot en met woensdag 27 maart 2019 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur, donderdag van 8.00 - 20.00 uur).

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 28 maart 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 29 maart 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd