Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zetten, Steenbeekstraat

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zetten, Steenbeekstraat’’ op 2 april 2019 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het volgende in:

luchtfoto SteenbeekstraatRegels

Aan artikel 6 wordt planregel 6.5. toegevoegd, inhoudende

6.5 Wijzigingsbevoegdheid

6.5.1 Wijziging naar "Groen"
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming 'Wonen' geheel of gedeeltelijk te wijzigen naar de bestemming 'Groen' en/of 'Agrarisch' en het bouwvlak daarbij geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

6.5.2 Voorwaarden
Van de in lid 6.5.1 bedoelde bevoegdheid kan alleen gebruik worden gemaakt indien ten minste één jaar na het onherroepelijk worden van het plan ter plaatse van de betreffende gronden:
a. geen woningen zijn opgericht, en
b. het bevoegd gezag eventueel verleende omgevingsvergunningen voor het oprichten van de woningen heeft ingetrokken.

Aan artikel 12 wordt toegevoegd:
12.2 Milieuzone - beschermingsgebied grondwater
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - beschermingsgebied grondwater' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening.
Hier gelden vanwege het ter plaatse aanwezige intrekgebied, de boringsvrije zone en de KWO-vrije zone, naast de regels van dit plan, de regels die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Gelderland.

Verbeelding

Toegevoegd wordt de gebiedsaanduiding ‘milieuzone-beschermingsgebied grondwater’.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 19 woningen met bijbehorende voorzieningen op de locatie van de voormalige Christine Hermineschool aan de Steenbeekstraat te Zetten juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 ter inzage. Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 30 mei 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 31 mei 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zetten, Steenbeekstraat