Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties) op 19 april 2022 gewijzigd vaststelde. Situatietekening gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)De wijzigingen houden het volgende in:  voor de aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar (hoofdstuk 4 van) het rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties).

Waar gaat het bestemmingsplan over?

In het verzamelbestemmingsplan zijn zeven locaties meegenomen:

  1. Aldershof 1 t/m 17 oneven, Oosterhout: feitelijke situatie op basis van tijdelijke afwijking voor de bouw van andersoortige woning definitief maken in bestemmingsplan;
  2. Reethsestraat 13a, Elst: wijziging van agrarisch bedrijfsperceel naar wonen, met behoud van bestaande bebouwing;
  3. Achterstraat 55, Heteren, woningsplitsing en uitbreiding woonbestemming;
  4. Wandelpaden Schil Westeraam, Elst: toevoegen van mogelijkheden voor extensieve dagrecreatie binnen (agrarisch/groen) gebied aan noordoostkant van Elst;
  5. Sint Maartenstraat 30, Elst: uitbreiding maatschappelijke bestemming en realisatie geluidsscherm;
  6. Waalstraat 5, Andelst: aanpassing veiligheidscontouren rondom bestaand LPG-tankstation;
  7. Stationsdwarsstraat 16, Elst: wijzigen bedrijfsbestemming naar woonbestemming, met behoud van de woning.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 5 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl .

De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 6 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.      

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 17 juni 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2021 (7 locaties)