Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid op 7 januari 2020 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen zijn beschreven in het ‘Rapport inspraak ontwerp Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe & Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid’.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het Paraplubestemmingsplan is een overkoepelend bestemmingsplan voor het grootste deel van het buitengebied. In het Paraplubestemmingsplan wordt juridisch verankerd dat de spelregels van het gemeentelijk Plussenbeleid ook worden toegepast op afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden in het bestemmingsplan.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 5 maart 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 6 maart 2020. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid