Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oosterhout, Oosterhoutsestraat 32

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Oosterhoutsestraat 32 op 19 april 2022 gewijzigd vaststelde. Situatietekening gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oosterhout, Oosterhoutsestraat 32 De wijzigingen houden het volgende in: in de planregels van het ontwerpbestemmingsplan is de voorwaardelijke verplichting voor het aanleggen en in stand houden van de landschappelijke inrichting conform het als bijlage toegevoegde inrichtingsplan met bijbehorende beplantingslijst duidelijker opgenomen.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan voorziet in een bestemmingswijziging van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en maakt daarmee omzetting van de bedrijfswoning naar een burgerwoning juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 5 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen, dan kunt vanaf vrijdag 6 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022  een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 17 juni 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op genoemde website van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oosterhout, Oosterhoutsestraat 32