Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Morel, Elst

foto situatie Morel ElstBurgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan  op 7 juli 2020 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het volgende in: aanpassing maatvoering goot- en bouwhoogte.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van 9 grondgebonden woningen aan de Morel juridisch-planologisch mogelijk..

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 23 juli 2020 tot en met woensdag 2 september 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst. In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.
Meer informatie over de coronamaatregelen voor de dienstverlening van de gemeente.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.

Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 3 september 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee.

Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 4 september 2020. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast het beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Documenten

Documenten Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Morel Elst