Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heteren, Dorpsstraat 22

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Heteren, Dorpsstraat 22 op 24 mei 2022 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het volgende in: de goothoogte is gewijzigd van 3,3 meter naar 3 meter. De nokhoogte is gewijzigd van 6,6 meter naar 6 meter.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het mogelijk maken van een extra woning op het perceel aan de Dorpsstraat 22 in Heteren.

Waar kunt u het plan inzien?Situatietekening Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heteren, Dorpsstraat 22

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 16 juni 2022 tot en met donderdag 28 juli 2022 ter inzage.  

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 17 juni 2022 tot en met donderdag 28 juli 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee.

Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 29 juli 2022 . Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.           

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op genoemde website van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten 

Documenten Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heteren, Dorpsstraat 22